Zásmuky
Naposledy aktualizováno: 15.7.2019

Profil knihovny

Hospodářsko právní forma: organizační složka obce

Sídlo zařízení: Za Zahrady 450, 281 44 Zásmuky

Vedoucí organizační složky: Anna Nouzáková

Zřizovatel: Město Zásmuky, IČO 235954, se sídlem Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmuky zastoupené starostou města Mgr. Josefem Krombholzem

Účel a předmět činnosti zařízení: Městská knihovna byla založena za účelem péče o městský knihovní fond a jeho rozšiřování, půjčování knih a časopisů veřejnosti a zajišťování kulturní a osvětové činnosti pro mládež ve městě.

Evidenční číslo knihovny: 0882/2002

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.


Knihovní fond

Fond knihovny tvoří téměř 13 000 knihovních jednotek.Knihovna cíleně shromažďuje i regionální literaturu.

Knihovna používá automatizovaný výpůjční systém -  software Clavius,

On-line katalog: http://knihovna.zasmuky.zelena.cz/katalog


Rok 2011 v číslech (statistický výkaz)

Stav knihovního fondu ke 31.12.2011.........................12 861 knih

Přírůstky knihovního fondu.........................................573 knih

Úbytky knihovního fondu...........................................615 knih

Počet registrovaných čtenářů................................. ....316

Počet návštěvníků v knihovně celkem...........................6691

       ( z toho 2110 návštěvníků využívajích internet a 1048 návštěvníků akcí)

Počet výpůjček.....................................................14513

Počet výpůček z jiných knihoven....................................90

Počet akcí knihovny...................................................39

ROK 2010 V ČÍSLECH (statistický výkaz)

Stav knihovního fondu ke 31.12.2010.....................12 903

Přírůstky knihovního fondu.....................................338

Úbytky knihovního fondu........................................131

Počet registrovaných čtenářů...................................326

Počet návštěvníků v knihovně celkem........................6505

  (z toho 2140 návštěvníků využívajích internet, 753 návštěvníků akcí)

Počet výpůjček.................................................13962

Počet výpůjček formou MVS (z jiných knihoven............................................................73

Počet akcí knihovny............................................................43                                                               

.

ROK 2009 V ČÍSLECH (statistický výkaz)

Stav knihovního fondu ke 31.12.2009..................12696

Přírůstky knihovního fondu.................................426

Úbytky knihovního fondu.................................   ...0

Počet registrovaných čtenářů...............................330

Počet návštěvníků v knihovně celkem....................6129

         (z toho 1815 klientů využívajících internet a

           521 návštěvníků akcí knihovny)

Počet výpůjček..............................................14101

Počet výpůjček formou MVS (z jiných knihoven)....  ......97

Počet akcí........................................................28

Počet hodin pro veřejnost týdně...............................27

__________________________________________________________________________